Keto-Friendly Blackberry Clafoutis

Keto-Friendly Blackberry Clafoutis